โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  นายสดาวุธ เตชะอุบล 1,275,000,000 17.38
2.  นายเบน เตชะอุบล 1,025,693,333 13.98
3.  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 684,223,700 9.33
4.  นายทอมมี่ เตชะอุบล 468,867,000 6.39
5.  นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.66
6.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 182,740,400 2.49
7.  ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 166,025,700 2.26
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 161,803,021 2.21
9.  นายสำเริง มนูญผล 157,302,500 2.14
10.  CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 142,000,000 1.94