การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 236 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 353 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 239 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ 147 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2560 254 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย 109 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 1.54 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ เกี่ยวโยงกัน 2.85 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53 - 4) 223 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 267 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 113 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และนิยามของกรรมการอิสระ 144 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 117 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 169 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 222 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 130 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 - แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 248 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 236 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 159 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 256 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 181 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 108 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และนิยามของกรรมการอิสระ 136 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 111 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 138 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ 199 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 91 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 199 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 144 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 หรือ CGD-W3 49.2 KB
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 143 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 96 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 175 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 306 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - สารสนเทศการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1 และ บัญชี 2) 643 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - สำเนารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 2.43 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 342 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 284 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 236 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 93 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 124 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 5.92 MB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 300 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557 730 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 153 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 3.16 MB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 731 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556 2 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 438 KB
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 263 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 100 KB