คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปี
 •   ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
  2560
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560 205 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560 174 KB
 • 2559
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 172 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559 177 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559 166 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559 190 KB
 • 2558
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 215 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558 230 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558 221 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558 223 KB
 • 2557
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 121 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557 216 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557 212 KB
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2557 229 KB
 •   ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
  2556
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556 97 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560 205 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560 174 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 172 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559 177 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559 166 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559 190 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 215 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558 230 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558 221 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558 223 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 121 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557 216 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557 212 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2557 229 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556 97 KB