ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ฐานะทางการเงิน        
สินทรัพย์รวม 5,262 7,912 10,141 12,667
หนี้สินรวม 845 2,907 4,225 6,694
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,417 5,005 5,916 5,973
ผลการดำเนินงาน        
รายได้รวม 134 588 516 590
รายได้จากการขายอาคารชุด 119 546 479 352
ต้นทุนขายอาคารชุด 89 411 320 219
กำไรขั้นต้น 30 135 159 133
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 6 205 36 -
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (85) 65 (457) (276)
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 25.2 24.8 33.3 37.8
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.6 0.7 0.8 0.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.6 0.8 1.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า) 0.2 0.5 0.6 0.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3.7) 1.4 (8.8) (6.0)